نرم افزار حسابداری طاها - میانگین قیمت خرید
نرم افزار مدیریت تعمیرگاه

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان میانگین قیمت خرید کالاها را مشاهده نمود