خدمات مالیاتی


از جمله خدمات مجموعه سیستم های خبره طاها نوین در امور مالیاتی به شرح ذیل است :


 • تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
 • ثبت نام ، تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
 • دریافت گواهینامه ارزش افزوده
 • مشاوره مالیاتی در خصوص مالیات عملکرد شرکتها ، مالیات حقوق و مالیات ارزش افزوده
 • تنظیم گزارشات فصلی ( خرید و فروش ) ، ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
 • تنظیم گزارش مالیات حقوق پرسنل
 • تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی و ارسال آن در سامانه سازمان امور مالیاتی
 • دریافت کد اقتصادی جهت اشخاص حقیقی و حقوقی
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و ثبت آن در سامانه اداره مالیات بر ارزش افزوده
 • تحریر دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه و کل و همچنین دفاتر درآمد و هزینه
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد و ارسال آن در سامانه امورمالیاتی کشور
 • شرکت در دفاعیات مالیاتی و پیگیری پرونده های مالیاتی