نرم افزار حسابداری و مدیریت تعمیرگاه خودرو طاهاکنترل کیفیتحسابداری تعمیرگاهی


در فرم کنترل کیفیت در نرم افزار تعمیرگاهی طاها ، پس از اتمام تمامی کارهای تعمیراتی بر روی خودرو ، خودرو به واحد کنترل کیفیت ارسال می شود و مسئول کنترل کیفیت پس از تست و کنترل کامل خودرو از صحت اعمال انجام شده ، گواهی کنترل کیفیت صادر می نماید که به طبع آن خودرو به قسمت بعدی یعنی صدور فاکتور ارسال می شود .

در ذیل به برخی از امکانات موجود در فرم کنترل کیفیت نرم افزار حسابداری تعمیرگاهی طاها اشاره می گردد :
  • در این قسمت مسئول کنترل کیفیت تمامی قسمتهای ظاهری داخل خودرو را چک می کند و از صحت عملکرد آنها تائیدیه صادر می کند
  • در این بخش تمام کارهایی که تکنسین ها باید انجام می دادند قابل مشاهده هستند و مشخص است که کدامیک از این کارها انجام شده و کدامیک انجام نشده اند
  • تا زمانیکه تائیدیه نهایی کنترل کیفیت صادر نشود ، خودرو به واحد بعدی یعنی صدور فاکتور ارسال نمی شود