نرم افزار حسابداری طاها - آمار خرید و فروش مشتریان
نرم افزار حسابداری رایگان

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان میزان خرید و فروش مشتریان را به صورت تجمیعی مشاهده نمود