نرم افزار حسابداری طاها - سود و زیان فاکتورها




نرم افزار تعمیرگاه خودرو

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان میزان سود یا زیان هر فاکتور را به صورت جزئی مشاهده نمود