نرم افزار حسابداری فروشگاهی طاها - حدود دسترسی کاربران
نرم افزار حسابداری رایگان

در نرم افزار حسابداری فروشگاهی طاها در این قسمت می توان حدود دسترسی کاربران به قسمتهای مختلف نرم افزار را مدیریت و کنترل نمود


حدود دسترسی کاربران دارای قسمت های زیر است :

  • کنترل ورود و خروج کاربران به تمامی فرم های نرم افزار
  • مشخص کردن اجازه ثبت، ویرایش و حذف فرمهای ورود اطلاعات برای کاربران مختلف
  • امکان مشخص کردن سطح دستری کاربران به اسناد حسابداری
  • امکان مشخص کردن اینکه آیا کاربران بتوانند مبالغ خرید کالاها را مشاهده نمایند یا خیر
  • امکان مشخص کردن اینکه چه کسانی بتوانند رسیدها و حواله های ریالی شده را ویرایش و حذف نمایند
  • امکان مشخص کردن اینکه چه کسانی بتوانند فاکتورهای روزهای قبل را ویرایش و حذف نمایند
  • امکان مشخص کردن انباردارهای هر انبار
  • امکان مشخص کردن اینکه چه کسانی بتوانند به بانکها دسترسی داشته باشند
  • امکان مشخص کردن اینکه در صورت حذف فاکتورها و سندهای دریافت و پرداخت پیامک به مدیر ارسال شود