نرم افزار حسابداری فروشگاهی طاهاحدود دسترسی کاربران
نرم افزار نمایندگی اتومبیل


در فرم حدود دسترسی ها در نرم افزار نمایندگی های اتومبیل طاها می توان انواع دسترسی ها را به فرمها و اطلاعات نرم افزار تنظیم نمود

در ذیل به برخی از امکانات موجود در فرم حدود دسترسی نرم افزار نمایندگی های اتومبیل طاها اشاره می گردد :
  • تعیین دسترسی گروه های کاربری به تمامی فرم ها و صفحات نرم افزار
  • تعیین دسترسی گروه های کاربری به عملیات ایجاد ، ویرایش و حذف در فرمهای ورود اطلاعات
  • تعیین سطح دسترسی به نوع ثبت و مشاهده اسناد حسابداری
  • تعیین دسترسی بر روی رسید و حواله ها
  • تعیین دسترسی برای حذف و ویرایش روزهای قبل
  • تعیین دسترسی انباردارها به انبارهای مختلف
  • تعیین دسترسی کاربران به بانک های مختلف
  • مشخص کردن مدیران سیستم جهت ارسال پیامک