نرم افزار حسابداری طاها - دفتر اسناد درجریان وصول
برنامه حسابداری

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان لیست چکهای مشتریان که به حساب گذاشته شده اند را مشاهده نمود