نرم افزار حسابداری طاها - دفتر اسناد دریافتنی
نرم افزار فروشگاهی

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان لیست چکهای مشتریان که در صندوق هستند را مشاهده نمود