نرم افزار حسابداری طاها - دفتر اسناد واگذار شده
نرم افزار حسابداری فروشگاهی

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان لیست چکهای مشتریان که حرج شده اند را مشاهده نمود