نرم افزار حسابداری طاها - دفتر اسناد وصول شده مشتری
نرم افزار مالی

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان لیست چکهای وصول شده مشتریان را مشاهده نمود