نرم افزار حسابداری طاها - ایجاد فایل پشتیبان
نرم افزار تعمیرگاه

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان از تمام اطلاعات سیستم فایل پشتیبان تهیه نمود