نرم افزار حسابداری طاها - برگشت چک مشتری
نرم افزار حسابداری

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توانیم چکهای مشتریان را که برگشت خورده اند را ثبت کنیم