نرم افزار حسابداری طاها - بدهکاران
نرم افزار تعمیرگاهی

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان لیست بدهکاران را مشاهده نمود