نرم افزار حسابداری طاها - بستانکاران
نرم افزار تعمیرگاه خودرو

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان لیست بستانکاران را مشاهده نمود