نرم افزار حسابداری طاها - کاردکس مقداری
مدیریت تعمیرگاه خودرو

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان کاردکس مقداری انبار را مشاهده نمود