نرم افزار حسابداری طاها - کاردکش مقداری ریالی
نرم افزار مدیریت تعمیرگاه

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان کاردکس مقداری ریالی انبار را مشاهده نمود