نرم افزار حسابداری طاها - کدینگ بیش فرض حسابداری
نرم افزار حسابداری فروشگاهی

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان کدینگ حسابداری پیش فرض را برای قسمتهای مختلف برنامه تعریف نمود