نرم افزار حسابداری طاها - گذاشتن چک به حساب
نرم افزار حسابداری رایگان

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توانیم چکهایی را که از مشتریان دریافت کرده ایم را به حساب بانک بگذاریم