نرم افزار حسابداری طاها - ثبت هزینه
برنامه فروشگاهی

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان انواع سر فصل های هزینه را معرفی نموده واسناد هزینه ثبت کرد