نرم افزار حسابداری طاها - مدیریت هزینه و درآمد
نرم افزارهای حسابداری

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان لیست هزینه ها و درآمدها را با جزئیات مشاهده نمود