نرم افزار حسابداری طاها - ورود و خروج کالا
بهترین نرم افزار حسابداری

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان تعداد ورود و خروج هر کالا را به صورت تجمیعی مشاهده نمود