نرم افزار حسابداری طاها - مغایرت انبارها
نرم افزار حسابداری فروشگاهی

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان مغایرت ابتدای دوره کالاهای انبار را نسبت به انتهای دوره یک سال مالی دیگر مشاهده نمود