نرم افزار حسابداری طاها - مغایرت فروش کالا
نرم افزار مالی

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان مغایرت فروش کالاها را مشاهده نمود