نرم افزار حسابداری طاها - موجودی بانک ها
نرم افزار مدیریت تعمیرگاه

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان موجودی بانکها را با جزئیات مشاهده نمود