نرم افزار حسابداری طاها - موجودی صندوق ها
نرم افزار تعمیرگاهی

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان موجودی صندوق ها را با جزئیات مشاهده نمود