نرم افزار حسابداری طاها - نقد چک مشتری
برنامه حسابداری

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توانیم چکهای مشتریان را که در بانک نقد کرده ایم و مبلغ آن را وارد صندوق کرده ایم را ثبت کنیم