نرم افزار حسابداری طاها - نقد چک خودمان
نرم افزار فروشگاهی

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توانیم چکهای خودمان را که در بانک نقد کرده ایم و مبلغ آن را وارد صندوق کرده ایم را ثبت کنیم