نرم افزار حسابداری فروشگاهی طاها - پرداخت
نرم افزار تعمیرگاهی

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان پرداخت پول و چک را ثبت نمود


پرداخت دارای قسمت های زیر است :

  • پرداخت پول نقد به مشتری از محل صندوق
  • خرج چک مشتریان
  • واریز پول به مشتریان از طریق کارت بانکی
  • پرداخت چک خودمان به مشتریان
  • امکان الصاق نمودن عکس اسناد و مدارک