نرم افزار حسابداری طاها - چاپ چک
نرم افزار حسابداری رایگان

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توانیم با مشخص کردن اجزای چک ، آن اطلاعات را بر روی چک چاپ کنیم