نرم افزار حسابداری طاها - بازگردانی فایل پشتیبان
برنامه فروشگاهی

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان فایل پشتیبانی که قبلا تهیه شده را مجددا فراخوانی نمود