نرم افزار حسابداری طاها - جابجایی بین صندوقها و بانک ها
نرم افزار حسابداری فروشگاهی

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان انتقال پول از مبداء بانک یا صندوق به مقصد بانک یا صندوق انجام داد