نرم افزار حسابداری طاها - تنظیمات نرم افزار
نرم افزار تعمیرگاهی

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان تنظیمات کلیه قسمت های نرم افزار را مدیریت نمود