نرم افزار حسابداری طاها - سود و زیان در بازه تاریخ
برنامه حسابداری

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان میزان سود یا زیان در بازه تاریخ مشخص را مشاهده نمود