نرم افزار حسابداری طاها - تجمیعی خرید و فروش
نرم افزار مدیریت تعمیرگاه

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان میزان خرید و فروش هر مشتری را به صورت تجمیعی مشاهده نمود