نرم افزار حسابداری طاها - تجمیعی کالا
نرم افزار های حسابداری

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان میزان خرید و فروش هر کالا را به صورت تجمیعی مشاهده نمود