نرم افزار حسابداری طاها - آمار خرید و فروش کاربران
نرم افزار مالی

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان میزان خرید یا فروش کاربران سیستم را بر اساس معیارهای گوناگون مشاهده نمود