نرم افزار حسابداری طاها - وصول چک مشتری
برنامه تعمیرگاهی

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توانیم وصولی چکهایی که به حساب گذاشته ایم را ثبت کنیم