خدمات بیمه ای


خدمات بیمه ای مجموعه سیستم های خبره طاها نوین به شرح ذیل میبباشد :


  • تهیه دفاعیه و ارائه لایحه در هیات های تامین اجتماعی
  • بررسی و آنالیز کردن اسناد و حسابها قبل از حسابرسی تامین اجتماعی جهت کم کردن جرائم تامین اجتماعی
  • راه اندازی سیستم پرداخت حق بیمه
  • تهیه لیست حق بیمه پرسنل شرکتها
  • آموزش کار با نرم افزار تامین اجتماعی
  • تهیه لایحه دفاعی جرائم قرارداد ها و صورت وضعیت های پیمانکاری