نرم افزار حسابداری طاها - سود و زیان خالص کلی
نرم افزار حسابداری فروشگاهی

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان سود و زیان خاص کل سال مالی را مشاهده نمود