نرم افزار حسابداری طاها - پیشنهاد سرمایه گذاری
نرم افزار فروشگاهی

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت کالا ها از پرسود به زیان ده مرتب می شوند