نرم افزار حسابداری طاها - دفتر اسناد نقد شده مشتری
نرم افزارهای حسابداری

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان لیست چکهای نقد شده مشتریان را مشاهده نمود