نرم افزار حسابداری طاها - تاریخچه مشتریان
نرم افزار حسابداری رایگان

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان در تاریخچه های ثبت شده برای مشتریان جستجو نمود