نرم افزار حسابداری طاها - سابقه فاکتورها
برنامه حسابداری

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان سابقه عملیات انجام شده بر روی فاکتورها را و همچنین فاکتورهای حذف شده را مشاهده نمود