نرم افزار حسابداری طاها - سایر درآمدها
نرم افزار مالی

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان سایر درآمدهای حاصل شده برای سازمان را ثبت نمود